Gradații de merit – 2013

30.05.2013- Tabel nominal – cadre didactice care au obținut gradație de merit începând cu data de 01.09.2013

================================================================

In conformitate cu art.9 lit. a) din Metodologia privind acordarea gradatiei de merit în învățământul preuniversitar, rezultatul concursului( punctaj minim) se aprobă în comisia paritară de la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Gorj și se emite decizia de acordare a gradației de merit.

Ședința comisiei paritare de la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Gorj va avea loc miercuri 29.05.2013.

==================================================================

26.05.2013 -Rezultate finale Gradatie merit 2013

22.05.2013 – Rezultate contestatii

  ==================================================================

 • Depunerea contestațiilor la punctajul acordat se face în perioada 15-17 mai 2013, prin depunerea unei solicitări scrise la secretariatul I.S.J. Gorj.
 •  Soluționarea contestațiilor se face în perioada 20-22 mai 2013

                         ==================================================================

13.05.2013

=================================================================

La realizarea portofoliului vă rugăm să țineți cont de următoarele documente:

=================================================================

   • Activitatea candidaţilor înscrişi pentru acordarea gradaţiei de merit se evaluează pe perioada 01.09.2008 – 31.08.2012, conform art.6, alin (1), din Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar aprobată prin O.M.E.C.T.S.  nr. 6211 din 13.11.2012.
   • Punctajele pentru cele patru  criterii sunt conforme cu prevederile  art.6 din Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar aprobată prin O.M.E.C.T.S.  nr. 6211 din 13.11.2012, detalierea acestor punctaje a fost realizată de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar, în data 13.03.2013;
   • La întocmirea dosarului, se va respecta ordinea din fişa de evaluare, iar în opis va fi precizată  pagina din dosar la care se găseşte documentul doveditor;
   • Documentele doveditoare vor fi ataşate la dosar în copie (conform cu originalul);
   • Raportul de autoevaluare va fi întocmit în ordinea criteriilor de evaluare din fişa elaborată de ISJ;
   • Fişa de evaluare completată cu punctajul rezultat din autoevaluare se certifică de directorul unităţii şcolare;
   • Softurile educaţionale proprii vor fi prezentate pe suport electronic;
   • Calificativul „Foarte bine“ în fiecare an şcolar din perioada evaluată este o condiţie necesară şi nu se punctează în cadrul fişei (dosarul va conţine şi adeverinţa emisă de conducerea şcolii, prin care se certifică obţinerea acestui calificativ);
   • Candidaţii înscrişi la concursul de acordare a gradaţiei de merit au obligaţia de a completa o declaraţie pe proprie răspundere prin care să confirme că documentele depuse la dosar le aparţin şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate, conform art. 11 din Metodologia de acordare a gradaţiei de merit, care va fi depusă la dosar.
   • Dosarul de candidatură nu se returnează după procesul de evaluare.

=================================================================

Concursul pentru acordarea „Gradației de merit” – 2013
Fișe evaluare dosare aprobate în C.A. din 15.03.2013 

==================================================================

GRAFICUL
desfasurarii concursului pentru acordarea gradatiilor de merit

– sesiunea 2013

1. Detalierea punctajelor aferente criteriilor de catre comisia paritara la nivelul inspectoratului scolar
Perioada: 1-15 martie 2013
2. Depunerea dosarelor care contin documentele justificative privind activitatea cadrului didactic respectiv la registratura inspectoratului scolar
Perioada: 15 martie-11 aprilie 2013
3. Analiza dosarelor de catre inspectorul de specialitate, cu consultarea consiliului consultativ, si elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului in specialitate
Perioada: 11-19 aprilie 2013
4. Verificarea dosarelor de catre comisia de coordonare a concursului in vederea acordarii gradatiei de merit
Perioada: 25 aprilie-3 mai 2013
5. Verificarea dosarelor de catre reprezentantii federatiilor sindicale reprezentative din invatamant si modificarea punctajelor, in situatia in care observatiile sunt juste, impreuna cu inspectorul de specialitate
Perioada: 25 aprilie-3 mai 2013
6. Aprobarea listei cuprinzand punctajele acordate in urma evaluarii, de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar
Perioada: 8-11 mai 2013
7. Afisarea listei la avizierul inspectoratului scolar
Termen: 13 mai 2013
8. Depunerea contestatiilor asupra punctajului acordat
Perioada: 15-17 mai 2013
9. Solutionarea contestatiilor de catre comisie
Perioada: 20-22 mai 2013
10. Validarea rezultatelor finale ale concursului de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar si afisarea acestora la inspectoratele scolare
Termen: 26 mai 2013
11. Inaintarea la Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului a tabelului nominal cu personalul didactic de predare si cel de conducere din unitatile de invatamant, nominalizat pentru acordarea gradatiei de merit
Perioada: 30-31 mai 2013

OMEN nr. 6211 pentru aprobarea Metodologiei si a criterilor privind acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar cu modificarile si completarile ulterioare