Inv. Particular/Alternative educationale

Formare și perfecționare Step by Step
Calendar activitati- definitivat si grade didactice- 2012-2013
Calitate in scoala – ghid general
Comunicat ARACIP si lista documentelor
CONTINUT SI STANDARDE EDUCATIE ANTEPRESCOLARA
ghidul_ceac_editia_2011
Manual de evaluare interna – draft pentru pilotare
Metodologia formarii continue- OMECTS nr. 5561 din 2011(1)
Metodologie DEFINITIVAT
Metodologie eval externa decembrie 2012
Nota MECTS- acordare credite activitati
OMECTS 5547.2011 Regulament inspectie unitati scolare
OMECTS 5549 selectia cd pentru constituirea corpului national de experti
OMECTS 5567 Regulament unitati activitati extrascolare
OMECTS 6143 Metodologie evaluare anuala
OUG 92 – 2012 Primar Standarde_specifice_G
sinteza_fiselor_de_evaluare_institutionala_autorizare
Standarde specifice acreditare si referinta_prescolar_3a
standarde_acreditare-anexa_HG_nr_21 2007
standarde_autorizare-anexa_HG_nr_21 2007
standarde_calitate_HG_nr_1534 2008
__________________________________________________________________________________

Va aducem la cunoștință ultimele adrese privind alternativa educationala Step by Step, transmise către Inspectoratul Școlar Județean Gorj.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Descarca Metodologie Step by step

Regulamentul de organizare și funcționare a învățământului preuniversitar alternativ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 732/30.10.2012, este publicat Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5625/31.08.2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitățile de învățământ particular din învățământul preuniversitar

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Fiecare unitate de învățământ particular va transmite în format  electronic  următoarele documente :
1. Ordin de autorizare/acreditare;
2. Decizie director anul școlar 2012/2013
3. Încadrare 2012/2013.
4. Raportul de activitate pentru anul școlar 2011/2012;
5. Plan managerial 2012/2013;
6. Plan operational 2012/2013;
7. Grafic și tematica C.A. și C.P. 2012/2013
8. Decizii de titularizare a cadrelor didactice din unitatea de invatamaint;
9. Plan de dezvoltare institutionala
10 Raport sintetic cu rezultatele de la examenele naționale și de absolvire( unde este cazul)

Situațiile  vor fi transmise la I.S.J. Gorj pana la data de 05.11.2012